Το διδακτικό μας επιτελείο απαρτίζεται από καθηγητές υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, απόλυτα εξειδικευμένους στο γνωστικό τους αντικείμενο.

Τα συγγράμματά μας, που επιμελήθηκαν εξαιρετικά οι καθηγητές μας, περιλαμβάνουν μεθοδολογία και ερωτήσεις – ασκήσεις νέου τύπου κατάλληλα ταξινομημένες για να αναπτύξουν την κριτική σκέψη και να υποκινήσουν το μαθητή για αυτενέργεια.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ